Słowo Pożegnania Śp. Ks. Lic. Michała Magdy SVD

Słowo Pożegnania Śp. Ks. Lic. Michała Magdy SVD, skierowane do Zgromadzenia Słowa Bożego przez ks. prof. Henryka Witczyka, Przewodniczącego SBP.

List został odczytany w czasie obrzędów pogrzebu Zmarłego Kapłana.

 

Czcigodni Ojcowie i Bracia Zgromadzenia Słowa Bożego,

Szanowni Uczestnicy Pogrzebu śp. ks. lic. Michała Magdy SVD,

 

„Jezus przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt 28,18–20).

W tym bolesnym dniu pożegnania Zmarłego Kapłana Michała Magdy: biblisty, członka Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowcy, misjonarza, a przede wszystkim kapłana niestrudzenie głoszącego Ewangelię: odczytujemy na nowo słowa Pana Jezusa z obchodzonej w minioną niedzielę Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.

Jakże mocno i wymownie brzmią one w odniesieniu do Księdza Michała, który „nauczał narody” wykładając Pismo Święte w Polsce – w Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie – i za granicą – ucząc w Kolegium Teologicznym Św. Tomasza z Akwinu w Kaliningradzie, Kolegium Katechetycznym w Baranowiczach na Białorusi oraz będąc wychowawcą w seminarium w Sankt Petersburgu. Właśnie tereny za wschodnią granicą naszej Ojczyzny stały się miejscem wieloletniej posługi misyjnej, duszpasterskiej i naukowej Księdza Michała, reprezentującego środowisko biblistów polskich w tak szczególnym i trudnym terenie misyjnym.

Odszedł do Pana zaangażowany duszpastersko Kapłan-Biblista, a przede wszystkim szlachetny i dobry Człowiek. W 1979 r. obronił magisterium w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaś w roku 1984 uzyskał tytuł licencjata nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, przedstawiając pracę na temat profetycznej misji Jeremiasza. Jakże mocno temat pracy naukowej korelował z jego życiem i posługą misyjną, mającą zawsze wymiar prorocki.

Całe Stowarzyszenie Biblistów Polskich, do którego Śp. Ks. Michał Magda należał od najwcześniejszych lat, zachowuje Jego osobę w modlitewnej pamięci i wdzięczności przed Panem życia. Wspominamy Go ze wzruszeniem i wdzięcznością za współpracę.

 

Składam serdeczne wyrazy współczucia, kierując je do wszystkich zgromadzonych, szczególnie Zgromadzenia Księży Werbistów, żegnających swego zasłużonego Współbrata, Kapłana, Wychowawcę, Nauczyciela, Biblistę i Duszpasterza.

 

Modlimy się za Niego w Warszawie, w Lublinie, w Rzymie i w innych miastach Polski i świata. W dniu pogrzebu szczególnie polecamy Go Bożemu Miłosierdziu.

 

Drogi Księże Michale,

Zmartwychwstały Chrystus posyłając swoich uczniów na cały świat, zapewnił ich: „Oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata!”. Głęboko wierzę, że nasz Pan, tak jak był przy Tobie w czasie studiów i pracy misyjnej, stanął przed Tobą ze swoją miłującą i świętą Obecnością w godzinie śmierci.

 

Żyj w Pokoju!

 

Z wyrazami szacunku i modlitwą,

 

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Ks. dr Marcin Chrostowski, Sekretarz SBP

Lublin, 22.05.2023 r.