Regulamin

§ 1
Regulamin określa tryb działania Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zwanego dalej „Zarządem”, a w szczególności tryb posiedzeń i podejmowania uchwał zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 3
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub osoba, która go zastępuje.
2. Informacja o dacie i miejscu posiedzenia Zarządu powinna być podawana jego członkom z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4
1. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do udziału w posiedzeniach, a ewentualna nieobecność winna być usprawiedliwiona.
2. Zarząd może odbywać posiedzenia w poszerzonym składzie. Do udziału w posiedzeniu mogą, dla uzasadnionych przyczyn, być zaproszone osoby spoza Zarządu lub spoza Stowarzyszenia. Biorą one udział w posiedzeniu z głosem doradczym.

§ 5
Zarząd realizuje zadania określone w Statucie, a w szczególności:
1. Przyjmuje uchwały zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
2. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania.
3. Zatwierdza członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski o przyznanie członkostwa honorowego.
5. Podejmuje uchwały o członkostwie stowarzyszonym.
6. Przyznaje coroczną nagrodę Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
7. Przygotowuje doroczne Sympozjum Biblistów Polskich.
8. Ustala wysokość opłat tytułem wpisowego i składek członkowskich.
9. Wybiera sekretarza i skarbnika.
10. Podejmuje uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia.

§ 6
1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Jeśli liczba głosów na „tak” i na „nie” jest równa, decyduje głos przewodniczącego.
2. Uchwały Zarządu mają charakter odrębnych dokumentów. Stanowią one załączniki do protokółów.

§ 7
1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Jego przygotowanie jest obowiązkiem sekretarza.
2. Protokół jest zatwierdzany przez Zarząd.
3. Sekretarz przedstawia protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządowi. Powinien on zapewnić Zarządowi dostęp do protokółów z już odbytych posiedzeń w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Sekretarz jest odpowiedzialny za techniczne przygotowanie i obsługę posiedzeń Zarządu oraz redakcję uchwał.

§ 8
1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zebranie.
2. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonywać tylko Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków.


Regulamin wyborów
Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Art. 1
1. Wybory Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP) należą do statutowych zadań Walnego Zebrania. W wyborach biorą udział wyłącznie członkowie zwyczajni SBP, którzy mają prawo głosu czynnego i biernego.
2. Dokładny termin i miejsce Walnego Zebrania, na którym mają się odbyć wybory Zarządu SBP, wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni otrzymać przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Do ważności wyborów jest niezbędna obecność przynajmniej 20% uprawnionych członków zwyczajnych SBP według stanu z dnia zwołania Walnego Zebrania.

Art. 2
Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich jest wybierany na okres pięciu lat. W jego skład wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i pięciu członków. Przewodniczący i wiceprzewodniczący mogą pełnić nieprzerwanie swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje.
Art. 3
1. Przebieg wyborów winnien być zaprotokółowany przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego Walnemu Zebraniu.
2. Spośród uprawnionych do głosowania należy wybrać przynajmniej trzech skrutatorów, a jeden z nich, najstarszy wiekiem, przejmuje kierowanie wyborami Zarządu. Skrutatorzy nie mogą kandydować do Zarządu SBP.
Art. 4
Przewodniczący i wiceprzewodniczący SBP są wybierani wyłącznie spośród samodzielnych pracowników naukowych, czyli spośród członków zwyczajnych SBP z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego.

Art. 5
1. Wybory są tajne. Uczestnicy Walnego Zebrania umieszczają na kartce nazwisko i imię kandydata na przewodniczącego SBP.
2. Skrutatorzy badają oddane na kartkach głosy i liczą je; ewentualne głosy oddane na osoby, które nie są samodzielnymi pracownikami naukowymi są traktowane jako nieważne, po czym kierujący wyborami podaje rezultat głosowania.
3. Przewodniczącym SBP zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, przy czym nie może być ona mniejsza niż bezwzględna połowa liczby osób biorących udział w głosowaniu.
4. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoniło przewodniczącego, do następnej tury przechodzą trzy osoby, które w pierwszym głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów, po czym odbywa się drugie głosowanie.
5. Drugie głosowanie wyłania przewodniczącego na tych samych zasadach, co pierwsze, a jeżeli tak się nie stanie, następuje trzecie głosowanie, do którego przechodzą dwie osoby, które w drugim głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów.
6. W trzecim głosowaniu przewodniczącym SBP zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów; gdyby liczba oddanych głosów była równa, procedurę wyborów należy w całości powtórzyć.
7. Wybrana osoba wyraża zgodę na przyjęcie wyboru na funkcję przewodniczącego SBP.
8. Następuje głosowanie, w którym odbywa się wybór wiceprzewodniczącego SBP; zostaje nim osoba, która uzyskała największą liczbę głosów i wyraziła zgodę na przyjęcie wyboru na tę funkcję.
9. Kolejne głosowanie wyłania dziesięciu kandydatów na członków Zarządu, którzy w tym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów, a ich listę podaje do wiadomości prowadzący wybory.
10. Na podstawie ostatniego głosowania członkami Zarządu SBP zostaje pięć osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Wybrani wyrażają zgodę na przyjęcie wyboru.
11. Kierujący wyborami ogłasza pełną listę członków Zarządu SBP na nową kadencję, co oznacza zarazem definitywne zakończenie kadencji dotychczasowego Zarządu.
12. Po wyborach nowego Zarządu SBP sporządza się protokół, który zostaje podpisany przez protokolanta i skrutatorów.

Art. 6
1. Zakazana jest propaganda, namawianie czy przekazywanie głosów, wolno natomiast informować się o kompetencjach i przydatności poszczególnych kandydatów.
2. Między poszczególnymi głosowaniami, jeżeli uzna się to za niezbędne, można zarządzić krótką przerwę.

Art. 7
Nowo wybrany przewodniczący SBP przejmuje prowadzenie Walnego Zebrania i wygłasza przemówienie programowe.

Art. 8
1. Regulamin wyborów Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zebranie.
2. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonywać Walne Zebranie zwykłą większością głosów.


Regulamin Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Biblistów Polskich

§ 1
Regulamin określa tryb działania Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”, a w szczególności tryb posiedzeń i podejmowania uchwał zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu. Do czynnego udziału w nim mają prawo członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 3
1. Walne Zebranie zwołuje co roku przewodniczący Stowarzyszenia lub osoba, która go zastępuje. W przypadku nieobecności lub niemożności wypełniania zadań przez przewodniczącego jest to wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.
2. Czas i miejsce Walnego Zebrania powinny być skoordynowane z dorocznym Sympozjum Biblistów Polskich.

§ 4
1. O miejscu i dacie zwołania Walnego Zebrania wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia winni być powiadomieni z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Do quorum wystarczy obecność na Walnym Zebraniu przynajmniej 20% uprawnionych według stanu z dnia zwołania Walnego Zebrania.

§ 5
Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący Stowarzyszenia lub osoba, która go zastępuje.

§ 6
Walne Zebranie realizuje zadania określone w Statucie, a w szczególności:
1. Dokonuje zmian w Statucie Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
2. Zatwierdza Regulamin Walnego Zebrania i Regulamin Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dokonuje raz na pięć lat wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
4. Podejmuje uchwały zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
5. Przyjmuje wnioski Zarządu o przyznanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
6. Zatwierdza uchwały Zarządu o nadaniu członkostwa stowarzyszonego.
7. Zatwierdza wysokość opłat tytułem wpisowego i składek członkowskich ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
8. Przyjmuje sprawozdanie skarbnika Zarządu dotyczące stanu dóbr materialnych Stowarzyszenia.
9. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu skreślających z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczających z niego.

§ 7
Z każdego Walnego Zebrania sporządza się protokół. Po przyjęciu przez Zarząd jest on ogłaszany w periodyku Stowarzyszenia „Zeszyty Naukowe
Stowarzyszenia Biblistów Polskich”.

§ 8
Za obsługę techniczną pracy Walnego Zebrania oraz redakcję i publikację jego uchwał odpowiada sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9
1. Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zebranie.
2. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonywać tylko Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków.


Regulamin członkostwa zwyczajnego
Stowarzyszenia Biblistów Polskich

§ 1
Regulamin określa tryb nabywania członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, oraz wynikające z niego prawa i obowiązki, a także sposoby jego wygaśnięcia.

§ 2
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać wykładowcy Pisma Świętego pracujący w uniwersytetach, akademiach, instytutach lub wyższych seminariach duchownych, którzy posiadają co najmniej stopień licencjata teologii biblijnej lub analogiczny tytuł naukowy w pokrewnej dziedzinie.

§ 3
Habilitowani pracownicy naukowi w zakresie biblistyki uzyskują członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu na podstawie indywidualnie składanego pisemnego akcesu. Pozostali kandydaci zostają przyjęci na podstawie deklaracji akcesu oraz pisemnej rekomendacji udzielonej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 4
Ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu winien przedstawić swoją prośbę na piśmie, które – jeżeli nie posiada uchybień formalnych – powinno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 5
O przyznaniu członkostwa zwyczajnego zainteresowany jest informowany na piśmie przez przewodniczącego Stowarzyszenia Odpowiednie pismo zawiera stwierdzenie przyznania członkostwa i numer legitymacji członkowskiej.

§ 6
Wraz z uzyskaniem członkostwa zwyczajnego, członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
2. wyborcze czynne i bierne do władz Stowarzyszenia,
3. do udziału w kongresach, sympozjach, konferencjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. do korzystania z pomocy i środków Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych,
5. do zwracania się do władz statutowych Stowarzyszenia z zapytaniami i inicjatywami,
6. do otrzymywania systematycznej informacji na temat działalności Stowarzyszenia.

§ 7
Wraz z uzyskaniem członkostwa zwyczajnego, członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego wnoszenia składek członkowskich i innych ustalonych opłat,
4. troski o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 8
Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:
1. śmierci członka Stowarzyszenia,
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
3. zalegania w opłacaniu składek członkowskich,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 9
Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia Zarząd przyjmuje do wiadomości na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu pisma, co powinno być odnotowane w protokole z tego posiedzenia. O przyjęciu decyzji o wystąpieniu zainteresowana osoba jest informowana osobnym pismem.

§ 10
Wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres trzech lat. W takim przypadku:
1. Skarbnik Stowarzyszenia występuje z odpowiednim wnioskiem do Zarządu, o którym informuje również zainteresowanego listem poleconym na adres podany w ankiecie lub ostatnim uaktualnieniu do niej;
2. Jeżeli zainteresowany nie ureguluje należności w okresie trzech miesięcy od daty wysłania listu lub nie przedstawi racji uniemożliwiających ich uregulowanie, Zarząd na najbliższym posiedzeniu dokonuje jego skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli w przewidzianym terminie zainteresowany przedstawi odpowiednie wyjaśnienie, Zarząd może podjąć decyzję o odłożeniu terminu uiszczenia należności lub umorzeniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
3. Decyzja Zarządu winna być odnotowana w protokole z posiedzenia. Osoba zainteresowana jest informowana osobnym pismem o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

§ 11
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. utraty prawa do nauczania na uczelniach lub wydziałach kościelnych,
2. działań lub wypowiedzi godzących w wartości chrześcijańskie,
3. odrzucania lub podważania w sposób publiczny decyzji władz statutowych Stowarzyszenia,
4. działań publicznych szkodzących dobremu imieniu Stowarzyszenia.

§ 12
1. Z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia może wystąpić:
a. członek Zarządu w formie ustnej lub pisemnej podczas posiedzenia,
b. kolegium liczące co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia w formie pisemnej skierowanej do Zarządu.
2. Do wniosku o wykluczenie musi być dołączone uzasadnienie na piśmie.

§ 13
1. Zarząd ma obowiązek rozpatrzenia każdego ważnie złożonego wniosku o wykluczenie ze Stowarzyszenia w najbliższym możliwym terminie.
2. O wpłynięciu wniosku Zarząd informuje zainteresowanego, przedstawia mu uzasadnienie wniosku i przypomina obowiązujące regulacje prawne (par. 11-14).
3. Zainteresowany ma trzydzieści dni na zajęcie stanowiska w sprawie podniesionych zarzutów.
4. Decyzję o wykluczeniu Zarząd podejmuje w tajnym głosowaniu po wszechstronnym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją. Rezultat głosowania winien być odnotowany w protokole z tego posiedzenia Zarządu.
5. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia osoba zainteresowana zostaje poinformowana osobnym pismem.

§ 14
Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Podjęta w tajnym głosowaniu uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.

§ 15
1. Regulamin członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia Biblistów Polskich wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zebranie.
2. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonywać tylko Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


Regulamin przyznawania Nagrody Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Załącznik do Uchwały Nr 1/2004 Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich z dnia 12 września 2004 r.

§ 1.
Przyznaje się coroczną Nagrodę Stowarzyszenia Biblistów Polskich za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego. Nagroda jest przyznawana za wybitną pozycję książkową wydaną w ciągu ostatnich trzech lat, za ważne dla biblistyki polskiej publikacje w czasopismach lub za wyróżniającą się działalność duszpasterską bądź inną działalność związaną z popularyzowaniem Biblii.

§ 2.
Nagrodę przyznaje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o swoją uchwałę, po uzyskaniu aprobaty Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

§ 3.
Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Biblistów Polskich stanowią: Przewodniczący i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia oraz wszyscy żyjący Laureaci Nagrody, o ile nie złożyli do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w pracach Kapituły.
Sekretariat Kapituły prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4.
Wybór Laureata przeprowadza się w czterech etapach:
W pierwszym etapie do Zarządu nadsyłane są kandydatury do nagrody. Kandydatura musi zawierać uzasadnienie i podpisy co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Etap ten kończy się z upływem 30 kwietnia każdego roku.
W drugim etapie, po zapoznaniu się z sylwetkami poszczególnych kandydatów, kierując się kryteriami, o których mowa w § 1 Regulaminu, Zarząd proponuje Kapitule swoją kandydaturę do nagrody.
W trzecim etapie Kapituła podejmuje decyzję o zaaprobowaniu kandydatury przedstawionej przez Zarząd. Decyzja Kapituły jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Kapituły.
Czwarty etap stanowi uchwała Zarządu o przyznaniu Nagrody za dany rok.

§ 5.
Posiedzeniu Kapituły przewodniczy Przewodniczący Stowarzyszenia lub osoba przez niego delegowana. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w podjęciu decyzji oraz sekretarz, którym jest każdorazowy Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

§ 6.
Do czasu osiągnięcia przez Kapitułę minimalnej liczby siedmiu członków Zarząd powierza wakujące miejsca w Kapitule losowo wybranym osobom spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wyboru osób uzupełniających skład Kapituły dokonuje się co roku w stosownej liczbie. Wynik tego losowania jest publikowany jako aneks do protokółu z posiedzenia Zarządu, na którym zostało ono dokonane.

§ 7.
Nagroda powinna być wręczana podczas dorocznego Sympozjum Biblistów Polskich.