Statut

Stowarzyszenia Biblistów Polskich

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą biblistów polskich.
2. Nazwa Stowarzyszenia posiada brzmienie: Stowarzyszenie Biblistów Polskich.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Art. 2
1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem prywatnym, uznawanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym pod nadzorem kompetentnej władzy kościelnej (kan. 305 KPK).
2. Stowarzyszenie działa na terenie Polski.
Art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4
Do Stowarzyszenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
Art. 5
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział II
Cele i środki działania

Art. 6
Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego poprzez badania naukowe i rozpowszechnianie Słowa Bożego zgodnie ze wskazaniami Kościoła, wyrażonymi w sposób szczególny przez Sobór Watykański II.
Art. 7
Stowarzyszenie podejmuje działania popierające badania biblijne przez publikacje, sympozja i tygodnie biblijne organizowane na szczeblu lokalnym i krajowym. W tym celu współpracuje ono z innymi stowarzyszeniami biblijnymi oraz ze stowarzyszeniami biblijnymi oraz ze stowarzyszeniami innych dyscyplin teologicznych i pokrewnych dyscyplin naukowych, tak krajowymi jak i zagranicznymi, którym przyświeca podobny cel.
Art. 8
Celem lepszego wykorzystania badań naukowych w duszpasterstwie Stowarzyszenie współpracuje z katolickimi Ośrodkami Apostolatu Biblijnego, oraz ze stowarzyszeniami również niekatolickimi, które rozwijają swoją działalność na polu duszpasterstwa biblijnego.
Art. 9
1. Oficjalnym spotkaniem Stowarzyszenia jest coroczne Sympozjum Biblistów Polskich.
2. Czasopismem naukowym Stowarzyszenia są Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

Art. 10
Stowarzyszenie obejmuje trzy kategorie członkostwa:
1.członkowie zwyczajni,
2.członkowie honorowi,
3.członkowie stowarzyszeni.
Art. 11
Członkami zwyczajnymi mogą zostać wykładowcy Pisma Świętego pracujący w uniwersytetach, akademiach, w instytutach lub wyższych seminariach duchownych, którzy posiadają co najmniej stopień licencjata teologii biblijnej lub analogiczny tytuł naukowy w pokrewnej dziedzinie. Habilitowani pracownicy naukowi w zakresie biblistyki uzyskują członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu na podstawie indywidualnie składanego pisemnego akcesu. Pozostali pracownicy na podstawie rekomendacji udzielonej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Art. 12
Członkami honorowymi są osoby szczególnie zasłużone dla biblistyki polskiej a także dla działalności Stowarzyszenia. W poczet członków honorowych, na wniosek Zarządu, przyjmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich zwyczajną większością głosów.
Art. 13
Członkami stowarzyszonymi mogą być bibliści innych wyznań chrześcijańskich oraz osoby wspierające działalność i cele statutowe Stowarzyszenia. Członkostwo stowarzyszone otrzymuje się na mocy uchwały Zarządu, potwierdzonej przez Walne Zebranie względną większością głosów.
Art. 14
Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni wnoszą opłatę z tytułu wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
Art. 15
I. Członek zwyczajny ma prawo:
1. głosu czynnego i biernego,
2. udziału w kongresach, sympozjach, konferencjach itp.,
3. korzystania z pomocy i środków Stowarzyszenia w realizowaniu celów statutowych.
II. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.
Art. 16
I. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
II. Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
III. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
Uchwała walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd.
Art. 18
Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest każdego roku przez przewodniczącego przy okazji sympozjum biblijnego. W skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia wchodzą jedynie członkowie zwyczajni. Do quorum na Walnym Zebraniu wystarczy 20% wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali zawiadomienie o walnym Zebraniu przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
Art. 19
1. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd powoływany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i pięciu członków Zarządu.
2. Do zadań przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego, należy zwoływanie i kierowanie pracami posiedzeń Zarządu i walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz jego reprezentowanie, w tym składanie oświadczeń woli.
3. Pracę Zarządu wspomaga, powołany przez Zarząd na wniosek przewodniczącego, sekretarz do zadań którego należy redagowanie protokółów z posiedzeń Zarządu i walnego Zebrania oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej Stowarzyszenia.
Art. 20
Zarząd wybierany jest na okres pięciu lat przez Walne Zebranie, zwykłą większością głosów. Przewodniczący i wiceprzewodniczący mogą pełnić nieprzerwanie swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje.
Art. 21
Do zadań Zarządu należy organizacja dorocznego Sympozjum Biblistów Polskich oraz podejmowanie inicjatyw zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
Art. 22
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku, a decyzje podczas posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

Art. 23
1. Stowarzyszenie ma prawo nabywania, posiadania i rozporządzania majątkiem ruchomym i funduszami zgodnie ze statutem i obowiązującym prawem.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:
1) opłaty wpisowej i składek członkowskich,
2) zapisów i darowizn,
3) dotacji i subwencji,
4) wpływów z działalności statutowej.
3. Dobrami materialnymi Stowarzyszenia administruje skarbnik wybierany przez Zarząd spośród członków Zarządu. On też każdego roku na Walnym Zebraniu zdaje sprawozdanie ze stanu dóbr materialnych Stowarzyszenia.
4. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący i skarbnik lub wiceprzewodniczący i skarbnik.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Art. 24
Walne Zebranie Stowarzyszenia ma prawo dokonywania zmian w statucie, jak również podejmowania uchwał o samorozwiązaniu się Stowarzyszenia. Uchwały takie Walne Zebranie podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały o zmianach w statucie oraz o samorozwiązaniu się Stowarzyszenia muszą mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski.
Art. 25
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.
Art. 26
Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego statutu zostaną zawarte w Regulaminie działania Zarządu i Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zatwierdzonym do użytku przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Statut zatwierdzony 309. Zebranie plenarne
Konferencji Episkopatu Polski
Częstochowa, dnia 1 grudnia 2000 r.

Za zgodność:

+ Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski