Dotychczasowe 54 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 13 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

Słowo Przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich na zakończenie
47. Sympozjum OLSZTYN 2009

W dniach od 22 do 24 września 2009 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie odbyło się VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 47. Sympozjum Biblistów Polskich.

Podczas VI Walnego Zebrania dokonaliśmy podsumowania i oceny ostatniego roku pracy, stanowiącego zarazem pierwszy rok pracy Zarządu SBP II kadencji (2008-2013). Stowarzyszenie Biblistów Polskich liczy aktualnie 259 członków zwyczajnych, z których prawie jedna trzecia to samodzielni pracownicy naukowi, czyli osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Walne Zebranie postanowiło nadać tytuł członka honorowego SBP Księdzu Doc. Jerzemu Chmielowi, wielce zasłużonemu bibliście ze środowiska krakowskiego, wieloletniemu redaktorowi naczelnemu „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”. Protokół z VI Walnego Zebrania zostanie – wzorem lat ubiegłych – zamieszczony na łamach kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych SBP”.

Program 47. Sympozjum Biblistów Polskich został zrealizowany w całości. Wygłoszono wszystkie zapowiadane referaty i komunikaty, ocenione tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym, przez uczestników bardzo wysoko. Niemało miejsca zajęły dyskusje. Doroczne sympozja mają także wielką wartość integracyjną, w czym duża rola przypada w udziale nieformalnym spotkaniom towarzyskim, zwłaszcza temu, które od kilku lat ma miejsce wieczorem po pierwszym pełnym dniu obrad.

Składam serdeczne podziękowania Księdzu Arcybiskupowi Dr. Wojciechowi Ziembie, Metropolicie Warmińskiemu, oraz Rektorowi, Władzom i Alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie za niezwykle miłe i gościnne przyjęcie około 150 uczestników tego ważnego wydarzenia. Jedno z poprzednich Sympozjów Biblistów Polskich, a mianowicie 13., odbyło się w Olsztynie w 1975 r., a więc tym razem wróciło na Warmię następne pokolenie uczonych i wykładowców zajmujących się czytaniem, objaśnianiem i wykładaniem Pisma Świętego. Osobne podziękowania składam Księdzu Arcybiskupowi Edmundowi Piszczowi, arcybiskupowi-seniorowi metropolii warmińskiej, który przewodniczył uroczystej koncelebrze Mszy św. w pierwszym dniu obrad i wygłosił do nas homilię.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom olsztyńskiego spotkania, którzy przybyli z całej Polski, a szczególnie Księdzu Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, biskupowi toruńskiemu, którego obecność uświetniła nasze obrady. Tak budują się i umacniają więzi między biblistami oraz pisze historia katolickiej biblistyki polskiej i polskiej teologii. Dziękuję także uczestnikom z innych wyznań chrześcijańskich, a także wszystkim, którzy z różnych powodów usprawiedliwiali swoją nieobecność. Było to ważne, piękne i bardzo owocne spotkanie!

Następne, VII Walne Zebranie SBP i 48. Sympozjum Biblistów Polskich, mają się odbyć w dniach od 14 do 16 września 2010 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich


Warszawa, 25 września 2009 r.