Konferencja: Kapłaństwo lewickie w Aramejskim Dokumencie Lewiego i pokrewnej literaturze aramejskiej

W imieniu organizatorów przekazuję zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową: Kapłaństwo lewickie w Aramejskim Dokumencie Lewiego i pokrewnej literaturze aramejskiej.

Czas i miejsce: 20-22 maja 2024, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

Konferencja jest organizowana przez Ośrodek Badań nad Judaizmem Drugiej Świątyni, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jest poświęcona pamięci Józefa Tadeusza Milika (1922-2006).

Celem konferencji jest analiza cech literackich, teologii kapłańskiej oraz treści sapiencjalnych i apokaliptycznych Aramejskiego Dokumentu Lewiego. Dokument ten, oparty częściowo na Księdze Rodzaju, przedstawia Lewiego jako wojownika walczącego z mieszkańcami Szechem, kapłana wyświęconego zarówno w ziemskich, jak i niebiańskich ceremoniach, studenta liturgii i metrologii oraz założyciela kapłaństwa sapiencjalnego i apokaliptycznego. Konferencja weźmie pod uwagę niedawną publikację i rekonstrukcję Dokumentu Lewiego przez Józefa Tadeusza Milika w Les livres des patriarches: Édition des textes, traduction et commentaire. I. Testament de Lévi. Introduction par Henryk Drawnel SDB, édité par Henryk Drawnel, SDB. EB N.S. 95. Leuven: Peeters, 2022. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat konferencji i przesłać propozycje referatów w języku angielskim (około 300 słów; deadline: 31 stycznia 2024), prosimy o kontakt z ks. prof. Henrykiem Drawnelem SDB pod adresem mailowym: hdrawnel@kul.pl 

International conference Levitical Priesthood in the Aramaic Levi Document and Related Literature 20-22 May 2024, John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland

 

The conference is organized by the Center for the Study of Second Temple Judaism, Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin, and is dedicated to the memory of Józef Tadeusz Milik (1922–2006)

 

The conference aims to analyze the literary characteristics, priestly theology, and sapiential and apocalyptic content of the Aramaic Levi Document. This document, based in part on the Book of Genesis, portrays Levi as a warrior who fought against the inhabitants of Shechem. It also depicts him as a priest ordained in both earthly and heavenly ceremonies, a student of liturgical and metrological matters, and a founder of the sapiential and apocalyptic priesthood. The conference will address the recent publication and reconstruction of the Levi Document by Józef Tadeusz Milik in Les livres des patriarches: Édition des textes, traduction et commentaire. I. Testament de Lévi. Introduction par Henryk Drawnel SDB, édité par Henryk Drawnel, SDB. EB N.S. 95. Leuven: Peeters, 2022. For further information about the conference and submission of paper proposals (approximately 300 words), please contact Henryk Drawnel at hdrawnel@kul.pl.